ชื่อวันที่เผยแพร่จำนวนผู้ชม
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 61
อ่านต่อ
สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 76
อ่านต่อ
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 49
อ่านต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอย
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 48
อ่านต่อ
จำนวนประชากร
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 122
อ่านต่อ
ร้อยละของผู้สูงอายุ
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 52
อ่านต่อ
หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 45
อ่านต่อ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 52
อ่านต่อ
รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 91
อ่านต่อ
อัตราการว่างงาน
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 42
อ่านต่อ