ชื่อวันที่เผยแพร่จำนวนผู้ชม
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 187
อ่านต่อ
สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 179
อ่านต่อ
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 173
อ่านต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอย
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 191
อ่านต่อ
จำนวนประชากร
12 มีนาคม 2566
ผู้เข้าชม : 305
อ่านต่อ
ร้อยละของผู้สูงอายุ
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 153
อ่านต่อ
หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 149
อ่านต่อ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
21 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม : 164
อ่านต่อ