คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567

- คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566

- คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2566

- คู่มือการปฏิบัติงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566

- คู่มือการปฏิบัติงานสนามโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

- คู่มืออการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกรหัส การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทํางานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2565

- คู่มือการปฏิบัติงานสนาม การสํารวจความเดือดร้อนและความต่องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2565 (มีนาคม)

- คู่มือการปฏิบัติงานสนาม การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565

- คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วย Tablet การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.) 2565

- คู่มือการปฏิบัติงาน การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565

- คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1) (มกราคม – มีนาคม 2565)

- คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และ คู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564

- คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564

- คู่มือการปฏิบัติงานสนาม การสํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (สิงหาคม)

- คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกรหัส การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทํางานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564

- คู่มือกา"ปฏิบัติงานสนาม การสํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (มีนาคม)

- คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564

  • ฮิต: 372