นโยบายเว็บไซต์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
www.nso.go.th จัดทำปี 2558
1. วัตถุประสงค์

สสช. ได้จัดทําเว็บไซต์ www.nso.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของส่วนราชการในสังกัด ในการ ใช้บริการเว็บไซต์ของ สสช. จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และ ข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ สสช. ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดย ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดไว้นี้หาก ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ทันที

2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์

 1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดนตรีไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วีดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วน หนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”
 2. เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่วยจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง จากเจ้าของเนื้อหานั้น
 3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 4. สสช. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธหรือ ลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ออกจากบริการ ซึ่ง สสช. อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหา อย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. สสช. อาจหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการ เฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้อง แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 6. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึง รายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
 7. ในกรณีที่สสช. หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สสช. มีสิทธิในการ ลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ สสช. อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือ การใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 2. ผู้ใช้บริการจะบริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของ สสช. และไม่ ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการ อัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ สสช. จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาต จาก สสช. โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
 4. ผู้ใช้บริการไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขดขวางหรือรบกวนบริการของ สสช. รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สสช. โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
 6. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 7. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สสช. ในความเสียหายอันเกิด จากการละเมิดข้อกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เท่านั้น สสช. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานวจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจน ความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และ สสช. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบน เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สสช. หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ดังกล่าว การเชื่องโยงมายังเว็บไซต์ สสช.
 2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สสช. ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ ของ สสช. ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก สสช. แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สสช. ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สสช. จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สสช. หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. สสช. จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์นี้หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สสช.  จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สสช. ไม่รับผิด ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่ง รวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์หรือ ในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจ เกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สสช. จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของ ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สสช. หรือผู้ให้อนุญาต สสช. เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง สสช. หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สสช. เป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สสช. กําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก สสช.
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ สสช. โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สสช.

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

 1. การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฏหมายไทย