แนวทางการพัฒนาสถิติทางการ/แผนกำหนดความรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาสถิติทางการ/แผนกำหนดความรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาสถิติทางการ/แผนกำหนดความรับผิดชอบ /
07 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 379 ครั้ง

แนวทางการพัฒนาสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการเป็นการพัฒนาบัญชีสถิติทางการทุกรายการที่มีหน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล โดยจะสามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ ด้านการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์ ด้านการจัดทำคำอธิบายข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับทรัพยากร (Resources) เป็นต้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการจะมีการจัดทำตาม ความพร้อมของข้อมูล (Tier) ประกอบด้วย

...

 

แผนกำหนดความรับผิดชอบ

แผนกำหนดความรับผิดชอบตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ............... (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบบัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owners) ที่มีคำนิยามและวิธีการผลิต แต่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ (Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ)) และบัญชีสถิติทางการที่ไม่มีคำนิยามและวิธีการผลิต ไม่มีข้อมูล และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ (Tier 3) จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีสถิติทางการ โดยจัดทำเป็นแผนกำหนดความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ............... (พ.ศ. 2566 – 2570)

...