คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/คณะทำงานระดับจังหวัด

คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/คณะทำงานระดับจังหวัด

คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/คณะทำงานระดับจังหวัด /
07 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 611 ครั้ง

ปี 2555 มีการแต่ตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ใน 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ อ่างทอง นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการโครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด

ปี 2556 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด

ปี 2557 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด และคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด

ปัจจุบันคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/คณะทำงานระดับจังหวัด

คลิกชุดข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดสถิติทางการระดับพื้นที่