เกี่ยวกับสำนักงาน

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

เกี่ยวกับสำนักงาน /
31 ธันวาคม 2565 /
จำนวนผู้ชม : 1177 ครั้ง
executive
 
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้                                 
             001.png

โครงสร้าง (การแบ่งส่วนราชการภายใน) 

     ตามคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 212/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในสำนักงานสถิติจังหวัด ได้แบ่งโครงสร้างภายในสำนักงานสถิติจังหวัด ออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

S 24756227

     กลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน  

 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำหรับจัดทำข้อมูลสถิติสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่
 2. จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและกระทรวง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานสถิติจังหวัด
 3. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำฐานข้อมูล จัดทำดัชนีชี้วัดด้านดิจิทัลในระดับพื้นที่ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งเสริม พัฒนาวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษา และอำนวยการให้เกิดการจัดทำสถิติ จัดทำข้อมูลจากแหล่งใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด และศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 7. ประสาน สนับสนุน แผนงานโครงการของกระทรวงในการจัดทำข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงและในระดับพื้นที่
 8. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการของสำนักงานเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

     กลุ่มงานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัล

 1. บริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลสถิติ และสารสนเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่
 2. ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ เพื่อการจัดทำดัชนี ตัวชี้วัดด้านดิจิทัลในระดับพื้นที่
 3. ดำเนินการขับเคลื่อนงานของกระทรวงตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด
 4. พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับพื้นที่
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้แก่ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 6. กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
 7. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ งานธุรการ งานประชุม งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     กลุ่มงานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ SME อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ภาคบริการ ของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ตามภารกิจของกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานและประชาชน รวมทั้งประสานการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 5. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคลังข้อมูล ระบบศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านดิจิทัลในพื้นที่ และบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน
 6. การจัดทำฐานข้อมูลการสื่อสาร จัดทำแผนและระเบียบปฏิบัติประจำด้านการสื่อสารในพื้นที่ สนับสนุนการบริหารจัดการระบบสื่อสารในภาวะปกติและภาวะวิกฤตในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร และการร่วมฝึกซ้อมแผนบริหารจัดการระบบสื่อสารในพื้นที่
 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐในพื้นที่ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ข้าราชการ

 government officer 1

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานขับรถ

employee1