แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด

แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด

แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด /
07 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 843 ครั้ง

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัด) จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้รายการข้อมูลสถิติที่ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดในการตอบโจทย์ประเด็นสำคัญในการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ด้าน แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาต่าง ๆ และแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 โดยจะใช้ในการติดตามผลการพัฒนาสถิติและมีการทบทวนรายการสถิติที่อยู่ในแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีข้อมูลสถิติที่ทันสมัยตามนโยบายการพัฒนาจังหวัด

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่