สถิติทางการระดับพื้นที่

สถิติทางการระดับจังหวัด

สถิติทางการระดับพื้นที่ /
07 มีนาคม 2566 /
จำนวนผู้ชม : 539 ครั้ง

สถิติทางการระดับพื้นที่ เป็นรายการสถิติทางการตามชุดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC) ชุดข้อมูลประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue: CI) ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ความสมบูรณ์ของพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา ชุดข้อมูลกลาง (ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ) ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด ซึ่งในแต่ละชุดข้อมูลประกอบด้วยสถิติทางการที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด รวมถึงการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผน การติดตาม และประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาล

ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนสถิติทางการระดับพื้นที่ตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนำข้อมูลสถิติทางการขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนชุดข้อมูลที่อยู่ในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลที่มีความพร้อมใช้ไปใช้ในการติดตามผลการพัฒนาจังหวัดได้

สถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

สถิติติทางการตามประเด็นจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)