เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เกี่ยวกับสำนักงาน /
31 ธันวาคม 2565 /
จำนวนผู้ชม : 664 ครั้ง

วิสัยทัศน์ :​

    “ขับเคลื่อนระบบสถิติประเทศไทยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน​”


พันธกิจ :

     1. ขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
     ​2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบสถิติ
     3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสถิติด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
     4. สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้สถิติแก่ทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
         ด้วยการเพิ่มความสามารถในการให้บริการ
     5. เพิ่มศักยภาพองค์กรในด้านบุคลากร เทคโนโลยี และองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
               ​

​​​ยุ​ทธศาสตร์และเป้าประสงค์ : 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถองค์กรในทุกมิติ                   ​              
  เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
                       ​

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 นำแผนแม่บทระบบสถิติฯ สู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง​                   ​
  เป้าประสงค์ที่ 2 NSO สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติฯ ได้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด​
                       

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสถิติด้วยนวัตกรรมดิจิทัล​
  เป้าประสงค์ที่ 3 การผลิตสถิติมีคุณภาพและมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศ​

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการให้บริการ และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ​
                       ให้กับทุกภาคส่วน​  
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 ขยายเครือข่ายการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.3 ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้สะดวก รวดเร็ว     

 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน/strong>  
  เป้าประสงค์ที่ 5 องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีผลการดำเนินงานที่ตอบสนอง การพัฒนาประเทศ​ 

ค่านิยม (Core value) : SMART​ :               

 ​        S = Synergy ประสานความร่วมมือ
        ​M = Modern สื่อความทันสมัย                ​
        A = Agility ปรับตัวได้รวดเร็ว                
        R = Respect ยอมรับ                ​
        T = Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้​
     
  
วัฒนธรรมองค์กร  : 

​     ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.