Slide
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

ข้อมูลตัวชี้วัดค่าสถิติต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี

ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)

ประจำปี (2563)

142,687

รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน

(2564)

30,878

อัตราการว่างงาน

(ไตรมาส 4/2565)

0.83%

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน

(ปี 2564)

22,347

บริการสารสนเทศสถิติ

ข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดจันทบุรี

สถิติจากโครงการ

สถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ ของ สสช.

รายงานผลสำมะโน/สำรวจ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
และหน่วยงานอื่นๆ

ระบบบัญชี

ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ฐานข้อมูลระดับพื้นที่

ฐานข้อมูลระดับพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ และการนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ บัญชีข้อมูลระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ข่าวสาร / ประกาศ

ข้อมูลอื่นๆ

ดาวน์โหลดข้อมูล
แบบสอบถาม โครงการสำรวจ
กระดานสนทนา
ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
ให้คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์
ความพึงพอใจในเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี