ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด /
21 พฤศจิกายน 2565 /
จำนวนผู้ชม : 180 ครั้ง

icon4 indicators

หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน ปี 2564

174,221