ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด /
21 พฤศจิกายน 2565 /
จำนวนผู้ชม : 211 ครั้ง

icon3 indicators

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน ปี 2564

22,347