ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัญหา/ภัยพิบัติ ที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ /
19 มีนาคม 2567 /
จำนวนผู้ชม : 154 ครั้ง

⛈ปัญหา/ภัยพิบัติ ที่ส่งผลต่อการทำการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
         โดยสอบถามจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตร ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 ส่วนหนึ่งของข้อถามโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีผู้ตอบข้อถามจำนวน 46,120 ราย มีผู้ประสบปัญหา/ภัยพิบัติการเกษตร ร้อยละ 67.1 ปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ราคาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง น้ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นมาก (2) ฝนแล้งหรือขาดแหล่งน้ำ (3) ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด (4) ได้ผลผลิตน้อยเกินไป และ (5) โรคที่ทำให้พืช สัตว์ สัตว์น้ำ เสียหาย ล้มตาย

433504878 721517286825336 5258926216067200232 n