ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567

ข่าวกิจกรรม /
28 มีนาคม 2567 /
จำนวนผู้ชม : 27 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
             นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวาระที่สำคัญอาทิ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจันทบุรี ด้านการเกษตร การค้าชายแดน ด้านอัญมณี และการท่องเที่ยว / โครงการสุขภาพดี วิถีจันท์ / การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน / การรายงานความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการจังหวัดสะอาด / การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
            ในการนี้ นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา สถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี