ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ประเด็น

10 vc

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

               - ทุเรียน 

               - ลำไย

               - มังคุด

               - มันสำปะหลัง

               - กุ้ง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

               - อัญมณีและเครื่องประดับ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

               - การค้าชายแดน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน

               - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               - การพัฒนาคุณภาพชีวิต                      


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

               - ป่าชายเลน 

 

  • ฮิต: 739