โครงสร้างและอัตรากำลัง

   ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ในระดับพื้นที่
 2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
 3. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
 4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
 6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

ตามคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 315/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงสร้างการแบ่งงานภายใน หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้จัดโครงสร้างภายในสำนักงานสถิติจังหวัด ออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้ 

                     P002

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำหรับจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำสถิติด้วยการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 • กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
 • พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้เหมาะสมกับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง

                                                            boss

นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ

สถิติจังหวัดจันทบุรี

                          pik                    Bum

             นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ

 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

      นางสาวฉัตรกาญจน์ กิตยวัฒน์   

ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

arm

ii

นายกิตติศักดิ์  ดีปัญญา
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นางสาวสุธาพร  สุภาวกุล
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน


พนักงานราชการและลูกจ้าง

  Ohh  นางสาวสรณา  ศรีอรุณ
พนักงานสถิติ  
  Jim  น.ส.โศศิษฐา อุ่นทรัพย์คงอยู่
พนักงานสถิติ  
 Por   น.ส.ปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์
พนักงานสถิติ
  Yam  นางสาวยวียศ  กุลพานิช
 พนักงานสถิติ  
 Ni    Korn   Ake   Ble
นางกรรณิกา พาจังหรีด
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นายวงศกร  สว่างเนตร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นายเอกชัย  กิมศรี
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
     นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์      ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 
Pair  111
                     นางสาวสุวารี  วงษ์ชมภู              ผู้ช่วยพนักงานสถิติ             นายสุพีร์  ชายหาด           ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 
Nid Tan pos Li
 นางสาวขนิษฐา  ศรีดาชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 น.ส.ณีรวรรณ ทองเปรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนิวัตร มาเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชาลิดา  ปลื้มผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
A Sam Nok nam
นางสาววัชราภรณ์  พรุพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายณัฐวัฒิ  อานามนารถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     นางสาวชลิตา  สิดาธรรม        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     นางสาวสุรีรัตน์  ทุ่งสว่าง         เจ้าหน้าที่สถิติ  

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122