การอบรมความรู้ด้านร้านค้า Online ในศูนย์ฯชุมชน

       สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี มีโครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำร่องให้เป็นศูนย์ ต้นแบบ และได้พิจารณา คัดเลือกศูนย์ฯ เขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีการจัดอบรมการจัดสร้างร้านค้า Online ทางหน้า Web โดยใช้ Smart phone เป็นเครื่องมือในการสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ทุกหมู่บ้าน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และบริหารจัดการชุมชนหมู่บ้านของตนเองให้มั่นคง มั่งคั่ง ได้อย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลเขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.


 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122