ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่-ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ประเด็น

 10 vc 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ
               -  ทุเรียน 
               -  ลำไย
               -  มังคุด
               -  มันสำปะหลัง
               -  กุ้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
               -  อัญมณีและเครื่องประดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
               -  การค้าชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน
               -  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               -  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต                      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
               -  ป่าชายเลน 

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122