ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20150625

        นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะ ได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2558 โดยมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านคลองกะทา ต.ปะตง อ.สอยดาว, ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี และหอกระจายข่าว ณ กลุ่มเครดิตยูเนียน ม.6 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122