• กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2562

    กิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2562

  • กิจกรรม เดือนเมษายน 2562

    กิจกรรม เดือนเมษายน 2562

  • กิจกรรม เดือนมีนาคม 2562

    กิจกรรม เดือนมีนาคม 2562

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี   

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล   
คาบปฏิบัติงานสนาม
1

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 
พ.ศ. 2562   

1 - 12  มี.ค.  2562

2

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน 
พ.ศ. 2562   

7 -  20  มี.ค.  2562

3

โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562  

 1 - 31  มี.ค.  2562

4

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและ
การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
พ.ศ. 2562                

1 - 31  มี.ค.  2562

5

โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ (EA) นอกเขตเทศบาล พ.ศ. 2563   

1  ต.ค. 61 - 
30 ก.ย.  2562
 

6

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562  

1 - 10  มี.ค.  2562


"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.


 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122