เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ๑/๒๕๖๐

 20170307

           เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี (เรื่อง ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ) ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน 

 เรื่องเพื่อทราบ 

    - สรุปผล ทบทวน การจัดทำชุดข้อมูลเดิมทั้ง ๑๐  ชุด (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทุเรียน มันสำปะหลัง มังคุด กุ้ง ลำไย ป่าชายเลน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การค้าชายแดน อัญมณีและเครื่องประดับ)  
    - นำเสนอรูปแบบ (Template) การจัดทำชุดข้อมูล ๔ เรื่อง (ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ) 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
    - คณะกรรมการสถิติฯ เห็นชอบ “ร่าง” แผนงานการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
    - การจัดทำข้อมูล 4 ชุดข้อมูล (ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ) เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
    - การแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม)

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122