Untitled-3

175757951 760962107899701_2192440554358256865_n

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

 

 

InD

 

InDi

 

ผลการวิเคราะห์การพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับจังหวัด (Provincial Performance Index/Ranking - PPIR)
                              มิติการพัฒนา                                          ตัวชี้วัด - เหตุผลข้อมูลสนับสนุน
1. Growth & Competitiveness สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ •  อัตราการขยายตัว GPP ร้อยละ 5.6 สูงเป็นลำดับ 20 ของประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจของ จังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นหลัก คือ พืชผล 59.17% (โดยเฉพาะผลไม้) การค้า 13.68%*อุตสาหกรรม 6.09%*(โดยเฉพาะการผลิต ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง) และอื่น ๆ 21.06%
•  รายได้จากการท่องเที่ยว ขยายตัว 14.51% มีสัดส่วนอยู่ในลำดับที่ 4 ของภาคตะวันออก
•  มูลค่าการค้าขายชายแดน ขยายตัวเฉลี่ย ปีละ 25.24%
•  GPP ต่อหัว 193,051 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
•  อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าระดับประเทศ คือ 5.5% ต่อ 3.0% ตามทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ที่มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าประเทศ คือ 4.7% ต่อ 3.1%
•  ผลิตภาพแรงงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
•  อัตราการว่างงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
2. Inclusive Growth  •  สัดส่วนคนจนร้อยละ 12.11 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 13.15
สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม •  ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ร้อยละ 12.09 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศร้อยละ 26.98 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร และการผลิตสินค้าอัญมณีไม่อยู่ในบังคับ ของกฎหมายแรงงาน เนื่องจากเป็นการจ้างทำของ ไม่ได้เป็นการจ้างแรงงาน
•  จำนวนปีการศึกษา และค่าเฉลี่ย O-NET อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยประเทศ
•  การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการ HAแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินระดับที่ 3 ถือว่าผ่านตามมาตรฐาน HA โดยโรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านระดับที่ 3 แล้ว มี 1 แห่งจากทั้งหมด 11 แห่ง คือโรงพยาบาลพระปกเกล้า คิดเป็นร้อยละ 8.33
3. Green Growth การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม •  การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย มีจำนวน 111.26 ล้าน
•  บาท เทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ 269.68 ล้านบาท
•  ปริมาณขยะจังหวัดในปี 2554 เท่ากับ 113,191 ตัน/ปี    และในปี 2555 มีปริมาณขยะ เท่ากับ
•  110,005 ตัน/ปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 167.276 ตัน/ปี
ข้อเสนอแนะ
      - วิธีการคำนวณปริมาณขยะเฉลี่ยต่อหัวไม่ควรใช้ 0.6 ก.ก./คน/วัน คูณจำนวนประชากรจังหวัด เนื่องจากประชากรที่อยู่ในเมืองและในชนบทมีการทำให้เกิดขยะไม่เท่ากัน ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในพื้นที่เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในช่วงปี 2547 – 2551 เท่ากับ 0.93 ต่างกับค่าเฉลี่ยประเทศร้อยละ 2.26 เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2549 เป็นช่วงที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมาก เพราะมีความต้องการที่ดินเพื่อทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับที่ดินในปัจจุบันมีราคาสูงและเป็นช่วงที่รัฐบาลมีการผ่อนผันให้ผู้บุกรุกอยู่อาศัย ทำกินได้
 
4. Government Efficiency  •  สัดส่วนการเข้าถึงน้ำประปาและไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของประเทศ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ •  สัดส่วนคดียาเสพติด 371.8 คดี/ประชากรแสนคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 338.6 อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้

 

 

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122