Untitled-3

175757951 760962107899701_2192440554358256865_n

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548


       1.  คำรับรองระหว่าง
            ชื่อ  นายไกรสร   พรสุธี    ตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ผู้รับคำรับรอง    และ
            ชื่อ  นายสือ       ล้ออุทัย  เลขาธิการสถิติแห่งชาติ                                                       ผู้ทำคำรับรอง
       2.  คำรับรองนี้เป็นคำรับรองผ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา  1  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2547  ถึงวันที่  30  กันยายน  2548
       3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
       4.  ข้าพเจ้า  นายไกรสร    พรสุธี  ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ  นายสือ    ล้ออุทัย  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  กรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสือ    ล้ออุทัย  เลขาธิการสถิติแห่งชาติ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำนี้
      5.  ข้าพเจ้า  นายสือ    ล้ออุทัย  เลขาธิการสถิติแห่งชาติ  ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายไกรสร    พรสุธี  จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว ในระดับสูงสุด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
      6.  ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลาย มือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

                                                                                               

ไกรสร    พรสุธี

(นายไกรสร    พรสุธี)
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่  16  มีนาคม  2548

 

สือ  ล้ออุทัย

(นายสือ  ล้ออุทัย)
เลขาธิการสถิติแห่งชาติ
วันที่  15  มีนาคม  2548


                                                       

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122