โครงสร้างและอัตรากำลัง

อัตรากำลัง

                                                            boss

นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ

สถิติจังหวัดจันทบุรี

                          pik                    Bum

             นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ

 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

      นางสาวฉัตรกาญจน์ กิตยวัฒน์   

ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

arm

ii

นายกิตติศักดิ์  ดีปัญญา
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นางสาวสุธาพร  สุภาวกุล
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน


พนักงานราชการและลูกจ้าง

  Ohh  นางสาวสรณา  ศรีอรุณ
พนักงานสถิติ  
  Jim  น.ส.โศศิษฐา อุ่นทรัพย์คงอยู่
พนักงานสถิติ  
 Por   น.ส.ปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์
พนักงานสถิติ
  Yam  นางสาวยวียศ  กุลพานิช
 พนักงานสถิติ  
 Ni    Korn   Ake   Ble
นางกรรณิกา พาจังหรีด
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นายวงศกร  สว่างเนตร
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นายเอกชัย  กิมศรี
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
     นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์      ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 
Pair  111
                     นางสาวสุวารี  วงษ์ชมภู              ผู้ช่วยพนักงานสถิติ             นายสุพีร์  ชายหาด           ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 
Nid Tan pos Li
 นางสาวขนิษฐา  ศรีดาชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 น.ส.ณีรวรรณ ทองเปรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนิวัตร มาเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชาลิดา  ปลื้มผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
A Sam Nok nam
นางสาววัชราภรณ์  พรุพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายณัฐวัฒิ  อานามนารถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     นางสาวชลิตา  สิดาธรรม        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     นางสาวสุรีรัตน์  ทุ่งสว่าง         เจ้าหน้าที่สถิติ  

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122