Untitled-3

175757951 760962107899701_2192440554358256865_n

โครงสร้างและอัตรากำลัง

   ตามระเบียบการแบ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560 สำนักงานสถิติ มีอำนาจดังต่อไปนี้
  1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
  2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
  3. ผู้บริหารการจัดทำสำรับการตรวจหาสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกความสะดวกและการอำนวยการให้มีการสำรวจต่าง ๆ ในระดับต่างๆ
  4. ให้คะแนนสถิติให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ในการจัดทำสถิติในระดับนโยบาย
  5. ศึกษาวิจัยและวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับนโยบาย
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหาและให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับนโยบาย
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของตารางงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

ตามคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ 315/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่องการแบ่งตามลำดับงานและอำนาจของส่วนราชการตามระเบียบแบ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม2560 ได้ระเบียบสถิติต่างประเทศเป็น 2 งาน 

1

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122