Untitled-3

175757951 760962107899701_2192440554358256865_n

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

... วิสัยทัศน์ ...
         

     "เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ"       


... พันธกิจ ...

 

     1. จัดทำสำมะโนสำรวจด้วยตัวอย่างหรืออำนวยความสะดวกในการรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งประดิษฐ์ของประเทศ

     2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ

         แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

     3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

     4. บูรณาการเชื่อมโยงสถิติและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

     5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

     6. สร้างความรู้สึกรู้แก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล


... วัฒนธรรมองค์กร ...

        ยึดหลักวิชาพร้อมหาสิ่งใหม่ ๆ ใส่ใจลูกค้าศรัทธาองค์กร

 

 

 

จังหวัดจันทบุรี

 ... วิสัยทัศน์ ...

       ... ศุนย์กลางการผลิตและการค้าไม้คุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศแหล่งการค้าเชื่อมโยงเส้นทางประชาคมอาเซียนและเมืองที่น่าเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...


... ประเด็นการการพัฒนา ...

       การประชุมที่ 13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

 

       การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

 

       การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

       สถานที่ ๔ เสริมสร้างการเดินทางเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน

 

 

       ประกอบที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

       การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมและยั่งยืน

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122