ประชุมคณะกรรมการสถิติ ระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 / 2562

  201908MP62-3

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โดยมีหัวข้อ ดังนี้

    1. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

        1.1 สรุปสถานะรายการข้อมูล

              - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC)/ ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue: CI)
              - 4 ชุดข้อมูลกลาง (ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ)
              - ชุดข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (ชุดข้อมูลพื้นฐาน และชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์)
              - ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)

        1.2 การจัดทำ Metadata

              - ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด
              - ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)

    3. การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ (นำเสนอบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด)

    4. ความเป็นมา และกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับพื้นที่

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122