ประกาศ รับสมัครเครื่อข่ายสถิติ

Untitled-1

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ประกาศรับสมัครเครือข่ายสถิติพื้นที่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่าย

1. เป็นกลไกในการขับเคลื่อน  ส่งเสริม  สนับสนุน  อำนวยการการปฏิบัติงานสถิติ

    ในเชิงพื้นที่

2. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

    และสังคมที่ถ่ายทอดลงสู่พื้นที่

3. การสร้างการรับรู้การบริหารการจัดทำสำมะโน  การสำรวจด้วยตัวอย่าง 

    และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆในพื้นที่ตามวิชาการสถิติ

4. การให้คำปรึกษา  เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่

5. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยสามารถ สมัครได้ที่ 

https://drive.google.com/open?id=1NG4xwtl32AuCCvctc_GxsVtOT0C4fU1wFxtRI-kT4hA  หรือ

---------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122