ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

20180205 New

       กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เร่งส่งเสริมสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สร้างประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถิติจังหวัดจันทบุรี ว่า หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลเรื่องทุเรียน ลำไย มังคุด มันสำปะหลัง กุ้ง อัญมณีและเครื่องประดับ การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และป่าชายเลน ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นกรรมการ โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการชุดข้อมูลกลางที่ได้จากนโยบายที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ชุดข้อมูลเรื่องข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารงาน สำหรับภาคเอกชน และประชาชน ได้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจที่สนใจและกิจกรรมอื่นๆ

       ทั้งนี้ ในปี 2561 จะมีการดำเนินการเพื่อให้สำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด โดยจะมีการพัฒนาชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบด้วย ชุดข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งชุดข้อมูลที่ได้จาก Big Data ซึ่งการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด จะเน้นให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ส่งผลให้ได้รับประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ในวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.


 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122