บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัดจันทบุรี

บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัดจันทบุรี   บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ เรื่อง คุณภาพชีวิตคนเมืองจันท์   อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ. 2561       สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี  วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัดจันทบุรี

    บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัดจันทบุรี

  • อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ. 2561

    อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ใ

  • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

    วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122