ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้มาตรวจราชการ

 

20161226

        นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้มาตรวจราชการการจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในระดับจังหวัด (MIS) และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙


สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122