ประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ๒/๒๕๕๙

20160916

        เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถิติจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙), พิจารณาให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการนำชุดข้อมูลสถิติทางการที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดทุกยุทธศาสตร์ และติดตามข้อมูลตามผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ/ประเด็นปัญหาสำคัญ (PC/CI) ให้เป็นปัจจุบัน (จังหวัดได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติตามผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0014/ว 11544 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559)

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122