ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสมหมาย วิเชียรฉันท์) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานพัฒนาข้อมูลระดับพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙,  ประเมินการนำข้อมูลสถิติมาใช้ในการประกอบการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีพร้อมสรุปข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น ที่เป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา, พิจารณาทบทวนข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บ( Data Gap) ตามผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ/ประเด็นปัญหาสำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘, วิเคราะห์ Data Gap ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ(PC) : ลำไย กุ้ง มังคุด มันสำปะหลัง และติดตามข้อมูลตามผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ/ประเด็นปัญหาสำคัญ (PC/CI) ให้เป็นปัจจุบัน


 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122