ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 

       ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ได้จัดการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีได้นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๕๘ 

 

- ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด

       ตามที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) โดยมีความตั้งใจและเจตนารมย์ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวมาแล้ว 12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ซึ่งผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.9 ระบุว่าไม่มีปัญหาการแพร่ระบาด ขณะที่ประชาชนร้อยละ 21.1 ระบุว่า มีปัญหายาเสพติด ซึ่งในจำนวนนี้เห็นว่าปัญหาที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด (ร้อยละ 1.3) และปานกลาง (ร้อยละ 4.2) ส่วนที่เห็นว่าน้อย – น้อยที่สุดมีร้อยละ 15.6
แผนภูมิ 1  ร้อยละของประชาชน จำแนกตามการมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด และระดับความรุนแรงของปัญหา

 

- ปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด       

       ในชุมชน/หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด (ร้อยละ 95.6)  ขณะที่ประชาชนระบุว่ามีปัญหา มีเพียงร้อยละ 4.4 ซึ่งในจำนวนนี้เห็นว่า ปัญหาที่มีอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด (ร้อยละ 0.8) และปานกลาง (ร้อยละ 0.8) ส่วนผู้ที่เห็นว่าน้อย – น้อยที่สุดมี
ร้อยละ 2.8 เท่านั้น

แผนภูมิ 2  ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด จำแนกตามการมีปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด และระดับความรุนแรงของปัญหา

 

 

- ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

           ในชุมชน/หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.4 ระบุว่าไม่มีปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ขณะที่ร้อยละ 20.6 ระบุว่า มีปัญหา ซึ่งในจำนวนนี้เห็นว่าปัญหาที่มีอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด (ร้อยละ 1.1 ) และปานกลาง (ร้อยละ 3.6 ) ขณะที่มีผู้เห็นว่าน้อย – น้อยที่สุด ร้อยละ 15.9
แผนภูมิ 3  ร้อยละของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด จำแนกตามการมีปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และระดับความรุนแรงของปัญหา


--หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
   สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
   ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122

     

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122