ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๘

            เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดจันทบุรีภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีปลัดจังหวัดจันทบุรี (นายวิสิทธิ์ สินลือนาม) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผังวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า(Value Chain) และปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Success) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC/CI) ลำไย กุ้ง มังคุด มันสำปะหลังพิจารณาให้ความเห็นชอบผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC/CI) ลำไย กุ้ง มังคุด มันสำปะหลัง และพิจารณากำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละรายการสถิติทางการ 

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122