ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ : ทุเรียน และ กุ้ง

20150822

          เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ : ทุเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรจังหวัดจันทบุรี (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Success) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC/CI) ลำไย มังคุด มันสำปะหลัง และพิจารณาผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC/CI) ลำไย มังคุด มันสำปะหลัง

           และเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ : กุ้ง ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี โดยมีประมงจังหวัดจันทบุรี (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Success) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC/CI) กุ้ง และพิจารณาผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC/CI) กุ้ง

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122