กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

20150401-2

         กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122