ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558

       การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
       - ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสถิติจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2557-2560 
       - ทบทวนข้อมูลประเด็นปัญหาสำคัญ
       - ขอความเห็นชอบจัดทำ PC/CI : ลำไย กุ้ง มังคุด มันสำปะหลัง
       - แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อขอความเห็นชอบ
       - วิเคราะห์ Data Gap
       - นำเสนอและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ(PC/CI) จำนวน 6 ชุด ได้แก่ ทุเรียน อัญมณีและเครื่องประดับ การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และป่าชายเลน

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122