เนื้อหา

Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องผู้สูงอายุ

mm o2

 

รายการข้อมูลเรื่อง ผู้สูงอายุ (.xls)

VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

            - จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

            - จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

            - จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

            - จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

            - จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

            - จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

            - จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

            - จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

            - ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

            - จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

            - จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

            - จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น (คน)

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

            - จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

            - จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

            - จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

            - จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

            - จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

 

 

 

Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องขยะ

mm g2


รายการข้อมูลเรื่อง ขยะ (.xls)

VC1 : ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

          - ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

          - จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ

          - ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

          - จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

          - ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

          - ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

          - ปริมาณขยะสะสม

          - ปริมาณการกำจัดขยะ(เที่ยว/วัน)

          - ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

          - พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

          - ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 

          - ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ 

          - จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

VC2 : พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ /แปรรูปขยะ

          - จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

          - จำนวนครัวเรือน

          - จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

          - จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

          - จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

          - จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

          - จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

          - จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ

          - จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

          - จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ   

VC3 : จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

          - จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

          - ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

          - แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด  

          - แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง 

          - จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

  

รายการข้อมูลเรื่อง ข้าว

 VC1 : การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

           - ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

           - พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

           - จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

           - จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

           - เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

           - จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

           - ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อตัน

           - ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP

           - ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

           - ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่

           - เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

           - พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

           - จำนวนสหกรณ์การเกษตร

           - จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

           - จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

           - จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

           - จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

           - จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

           - พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

           - ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

           - ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

           - โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

           - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด

           - มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

           - บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว

mm t2

 

รายการข้อมูลเรื่อง การท่องเที่ยว (.xls)

VC1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

           - จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

           - จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

           - ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

           - ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

           - รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

           - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

           - จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

           - จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

           - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

VC2 : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

          - จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

          - จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

          - รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

VC3 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

          - จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          - จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

          - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

VC4 : พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

          - ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

          - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ

          - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน

          - ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

          - ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

VC5 : พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

          - จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

          - จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น

          - มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

VC6 : พัฒนาการตลาด

          - รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

          - รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122