เนื้อหา

วันวิสาขบูชา

200px-4big3วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จธรรมไชยโย" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำขอพร 2561

20180411 

       

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 11.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้จัดทำโรงทานข้าวไข่เจียวและลูกชิ้นทอด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และในช่วงเวลา 15.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ร่วมรดน้ำขอพรนางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561

20180228

          สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.หนองบัว อ.เมื่องจันทบุรี จ.จันทบุรีประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561

 20180216

        เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีสถิติจังหวัดจันทบุรี (นางสิดารัศมิ์  ธาราสมบัติ) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 – 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122