เนื้อหา

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

20180205 New

       กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เร่งส่งเสริมสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สร้างประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถิติจังหวัดจันทบุรี ว่า หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลเรื่องทุเรียน ลำไย มังคุด มันสำปะหลัง กุ้ง อัญมณีและเครื่องประดับ การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และป่าชายเลน ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นกรรมการ โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการชุดข้อมูลกลางที่ได้จากนโยบายที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ชุดข้อมูลเรื่องข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารงาน สำหรับภาคเอกชน และประชาชน ได้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจที่สนใจและกิจกรรมอื่นๆ

       ทั้งนี้ ในปี 2561 จะมีการดำเนินการเพื่อให้สำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด โดยจะมีการพัฒนาชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบด้วย ชุดข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งชุดข้อมูลที่ได้จาก Big Data ซึ่งการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด จะเน้นให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ส่งผลให้ได้รับประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ในวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.


 

ทำบุญสำนักงาน ปี 2560

20171222

       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ ได้จัดงานทำบุญ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

 20171219

       นางสิดารัศมิ์  ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมหารือกิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ  ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี และอาจารย์จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายมาโนจน์ โตศิริ  ผู้จัดการส่วนอำนวยการฝ่ายภูมิภาคที่ 5.1  เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาจันทบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น.

 

ส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560

 20171227

       วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ และคณะ พร้อมหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล

 20171201

       นางสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในโครงการอบรม "หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)" กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวฯ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122