เนื้อหา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

...วิสัยทัศน์...
       ...สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ...        


...พันธกิจ...
       ๑. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของจังหวัดให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด
       ๒. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน


...วัฒนธรรมองค์กร...
       ...ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า   ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

 

 

 

จังหวัดจันทบุรี

 ...วิสัยทัศน์...

       ...ศุนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้คุณภาพ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้าชายแดนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...


...ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา...

       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงปรเะเทศกลุ่มอาเซียน

       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122