Untitled-3

175757951 760962107899701_2192440554358256865_n

เนื้อหา

Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว

mm t2

 

รายการข้อมูลเรื่อง การท่องเที่ยว (.xls)

VC1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

           - จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

           - จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

           - ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

           - ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

           - รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

           - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

           - จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

           - จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

           - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

VC2 : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

          - จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

          - จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

          - รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

VC3 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

          - จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          - จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

          - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

VC4 : พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

          - ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

          - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ

          - จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน

          - ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

          - ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

VC5 : พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

          - จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

          - จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น

          - มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

VC6 : พัฒนาการตลาด

          - รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

          - รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด

 

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122