Untitled-3

175757951 760962107899701_2192440554358256865_n

เนื้อหา

Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องขยะ

mm g2


รายการข้อมูลเรื่อง ขยะ (.xls)

VC1 : ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

          - ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

          - จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ

          - ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

          - จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

          - ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

          - ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

          - ปริมาณขยะสะสม

          - ปริมาณการกำจัดขยะ(เที่ยว/วัน)

          - ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

          - พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

          - ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 

          - ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ 

          - จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

VC2 : พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ /แปรรูปขยะ

          - จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

          - จำนวนครัวเรือน

          - จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

          - จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

          - จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

          - จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

          - จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

          - จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ

          - จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

          - จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ   

VC3 : จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

          - จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

          - ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

          - แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด  

          - แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง 

          - จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

  

รายการข้อมูลเรื่อง ข้าว

 VC1 : การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

           - ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

           - พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

           - จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

           - จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

           - เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

           - จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

           - ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อตัน

           - ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP

           - ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

           - ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่

           - เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

           - พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

           - จำนวนสหกรณ์การเกษตร

           - จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

           - จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

           - จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

           - จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

           - จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

           - พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

           - ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

           - ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

           - โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

           - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด

           - มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

           - บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122