Untitled-3

175757951 760962107899701_2192440554358256865_n

เนื้อหา

Mind map และไฟล์ข้อมูลเรื่องข้าว

mm r2

 

รายการข้อมูลเรื่อง ข้าว (.xls)

 VC1 : การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

           - ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

           - พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

           - จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

           - จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

           - เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

           - จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

           - ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อตัน

           - ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP

           - พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP

           - ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

           - ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

           - ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่

           - เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

           - พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

           - จำนวนสหกรณ์การเกษตร

           - จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

           - จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

           - จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

           - จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

           - พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

           - ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

           - ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

           - โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

           - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด

           - มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

           - บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

รายการข้อมูลเรื่อง ข้าว
 VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
    - ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
    - พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
    - พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
    - พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
    - จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ
VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
    - จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
    - เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย
    - จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก
    - ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
    - ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อตัน
    - ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
    - เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP
    - พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP
    - ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)
    - ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
    - ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่
    - เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
    - พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
    - จำนวนสหกรณ์การเกษตร
    - จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
    - จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
    - จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
    - จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า
    - จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
    - พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
    - ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)
    - ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
    - โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
    - ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด
    - มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
    - บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง  

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122